JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Om du behöver hjälp

För dig som är offer för ett brott finns flera olika möjligheter att få hjälp.

Vittnesstöd

Vittnesstöd finns vid de flesta tingsrätter och hovrätter och kan hjälpa dig när du kommer till domstolen för rättegång. Ett vittnesstöd är en ideellt verksam person som hjälper vittnen och brottsoffer med mänskligt stöd och praktisk information i samband med en brottmålsrättegång. Vittnesstöden bär en bricka med texten "Vittnesstöd" och har avlagt ett moraliskt tystnadslöfte.

Vittnesstödet ska främst vara en medmänniska men kan även förklara hur brottmålsprocessen går till. De kan även informera om ersättning och praktiska saker såsom var garderob och toalett finns. Vittnesstöden kan också slussa vittnen och brottsoffer vidare till andra stödinstanser.

Målsägandebiträde

I vissa fall kan domstolen förordna ett målsägandebiträde, ofta en advokat, som hjälper dig. Målsägandebiträdet ska ta tillvara dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det.

Målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Det är domstolen som förordnar målsägandebiträde. Detta kan domstolen göra först när förundersökningen har inletts. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Om den tilltalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för målsägandebiträdet till staten.

Kontakta domstolen om du vill veta mer.

Särskild företrädare för barn

I fall då en vårdnadshavare eller någon som vårdnadshavaren står i ett nära förhållande till misstänks för brott mot barnet kan barnet få en särskild företrädare. Den särskilda företrädaren ska, i stället för barnets vårdnadshavare, ta tillvara barnets rätt under förundersökningen och i rättegång. Han eller hon är oftast en advokat som uppfyller särskilda krav på lämplighet. Den särskilda företrädaren får betalt av staten och kostar ingenting för barnet. Om den åtalade döms för brottet kan han eller hon få betala tillbaka kostnaden för den särskilda företrädaren till staten.

Åklagaren ansöker hos domstolen om särskild företrädare för barn. Domstolen kan tillfälligt (interimistiskt) förordna en särskild företrädare utan att vårdnadshavaren får veta det, om det är nödvändigt för att barnets rätt ska kunna tas tillvara.

Om du vill veta mer kan du kontakta polisen, åklagaren eller domstolen.

Brottsofferjouren

Brottsofferjourer är ideella föreningar som via stödpersoner ger kostnadsfritt medmänskligt stöd till brottsoffer, vittnen och anhöriga. Det finns drygt 90 brottsofferjourer i Sverige och de verkar i de flesta av landets kommuner. De ideella stödpersonerna har utbildning och erfarenhet av de frågeställningar brottsutsatta ställs inför.

Gå till Brottsofferjourens webbplats (länken öppnas i nytt fönster) för ytterligare information. Du kan även ringa till Brottsofferjouren på telefon 0200-21 20 19. Genom volontärer med särskild språkkompetens ger brottsofferjourerna stöd via telefon på mer än 20 olika språk förutom svenska och engelska. Kontakt tas via webbplatsen.

Brottsoffermyndigheten

Brottsoffermyndigheten kan ge dig information om den rättsliga processen och om dina rättigheter.

Myndigheten kan också, sedan den rättsliga processen är avslutad, betala ut en statlig ersättning, så kallad brottsskadeersättning, för din skada. Alla brottsoffer har inte möjlighet att få denna ersättning, till exempel kan sak- och förmögenhetsskador bara ersättas under vissa speciella förutsättningar. Vidare måste alla andra ersättningsmöjligheter vara uttömda innan man kan få ersättning från Brottsoffermyndigheten.

Brottsoffermyndigheten har inte några psykologer eller kuratorer anställda och kan alltså inte bistå med den typen av samtalsstöd.

Läs mer på Brottsoffermyndighetens webbplats (länken öppnas i nytt fönster).

Kommunerna

Socialnämnderna ska verka för att den som utsatts för brott och dennes närstående får stöd och hjälp. För mer information om socialnämndernas ansvar i dessa frågor kontakta den kommun där du bor.
Senast ändrad: 2019-02-12

Mer information

Brottsoffermyndighetens webbplats kan du som är brottsoffer få information om rättigheter och möjligheter till råd och stöd.