JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Prövningstillstånd i hovrätten

Skäl för prövningstillstånd

För att ett överklagande ska få tas upp i hovrätten krävs i vissa fall att prövingstillstånd meddelas.  

Hovrätten lämnar prövningstillstånd om

1. det finns anledning att betvivla riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas går att bedöma riktigheten av det slut som tingsrätten har kommit till,

3. det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt, eller

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva överklagandet.

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte meddelas står tingsrättens avgörande fast.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

I alla tvistemål och ärenden samt i vissa brottmål krävs prövningstillstånd. Av tingsrättens överklagandehänvisning framgår om det krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska kunna ta upp ett överklagande. 

Brottmål
För att hovrätten ska kunna ta upp ett överklagande av en dom i brottmål till prövning krävs i vissa fall att hovrätten meddelar prövningstillstånd. I brottmålsdelen krävs prövningstillstånd om den tilltalade

1. som enda påföljd dömts till böter, eller

2. frikänts från ansvar för brott för vilket det inte är föreskrivet svårare straff än fängelse i sex månader.  

Enskilt anspråk (skadeståndsdelen)

För att hovrätten ska kunna pröva en skadeståndstalan krävs prövningstillstånd. Från denna regel gäller följande undantag:

Överklagas domen även i brottmålsdelen och avser överklagandet frågan om den tilltalade ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte prövningstillstånd för ett till denna gärning kopplat enskilt anspråk i de fall

1. det enligt ovanstående regler inte krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen, eller

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen meddelas av hovrätten.     

   
Senast ändrad: 2017-05-15